|  ISSN: 2757-6116

Original article | Journal of Innovative Research in Teacher Education 2020, Vol. 1(1) 18-38

An Analysis of the Graduate Dissertations and Theses on Teachers’ Burnout

Ayşe Bilir & Gökhan Demirhan

pp. 18 - 38   |  DOI: https://doi.org/10.29329/jirte.2020.321.2   |  Manu. Number: MANU-2011-25-0001.R1

Published online: December 23, 2020  |   Number of Views: 121  |  Number of Download: 649


Abstract

In this study, graduate theses on teachers’ burnout are evaluated methodologically. In this context, acedemicians who will study in the field will be supported by revealing the current state related studies which were done on the subject . This study has the quality of the pioneer in terms of giving direction to the new researches that will be done in the field later.

In the research in Turkey ıt has been looked for the answers to the questions on which methodology, design, validity and reliability,sample type, data analyses techniques are used along with distribution according to universities and years in the graduate theses that were published on teachers’ burnout between the years 2010 and 2019. In the research, ıt has been determined that there are 160 master theses  and 4 doctoral theses which have been published from 2010 to 2019. It has  been seen that most of the theses were written in 2009 with 44 theses. Generally, ıt isn’t stated any methodology published 109 theses about the subject. Quantiative method is used in the 43 theses of the rest of 55 theses. It is mostly used relational design and descriptive design and  preferred simple random sample selection method on teachers’ burnout theses. ıt has  been seen that  correlation data analysis method is mostly used as  a data analysis method published theses on the subject.

Keywords: Öğretmen, Tükenmişlik, Lisansüstü, Tez.


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Bilir, A. & Demirhan, G. (2020). An Analysis of the Graduate Dissertations and Theses on Teachers’ Burnout . Journal of Innovative Research in Teacher Education, 1(1), 18-38. doi: 10.29329/jirte.2020.321.2

Harvard
Bilir, A. and Demirhan, G. (2020). An Analysis of the Graduate Dissertations and Theses on Teachers’ Burnout . Journal of Innovative Research in Teacher Education, 1(1), pp. 18-38.

Chicago 16th edition
Bilir, Ayse and Gokhan Demirhan (2020). "An Analysis of the Graduate Dissertations and Theses on Teachers’ Burnout ". Journal of Innovative Research in Teacher Education 1 (1):18-38. doi:10.29329/jirte.2020.321.2.

References

  References
  Aksu, A. (2010). Tükenmişlik sendromunun örgütsel bağlılığa etkileri: bir sağlık kuruluşunda uygulama [The effects of burnout on organizational loyalty: Implementation of a health facility] (Unpublished master's thesis). Dumlupınar University Institute of Social Sciences, Kütahya, TURKEY.
  Ardıç, K. & Polatçı, S. (2009). Tükenmişlik sendromu ve madalyonun öbür yüzü: İşle bütünleşme [Burnout syndrome and the other side of medallion: Engagement]. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 32(2), 21-46.
  Arık, S., & Türkmen, M. (2009). Eğitim bilimleri alanında yayınlanan bilimsel dergilerde yer alan makalelerin incelenmesi [An investigation into the papers published by educational research journals]. The First International Congress of Educational Research, 1-3 May, Çanakkale, TURKEY.
  Avcı, Ü., & Seferoğlu, S. S. (2011). Bilgi toplumunda öğretmenin tükenmişliği: Teknoloji [Teachers’ burnout in the information age: Use of technology and possible actions in preventing burnout]. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 9, 13-26.
  Ayas, A. (2009). Öğretmenlik mesleğinin önemi ve öğretmen yetiştirmede güncel sorunlar [The importance of teaching profession and current problems in teacher training]. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(3), 1-11.
  Bek, Y. (2007). Öğretmenin toplumsal mesleki rolleri ve statüsü (dönem proje ödevi) [Social professional roles and status of the teacher (semester project assignment)]. Trakya University Institute of Social Sciences, Edirne, TURKEY.
  Çiper, A. (2006). Tükenmişlik sendromunun hizmet kalitesine etkisi ve çağrı merkezi uygulaması [The effect of burnout syndrome on service quality of call center practices] (Unpublished master's thesis). Marmara University Institute of Social Sciences, İstanbul, TURKEY.
  Eren, E. (2014). Örgütsel davranış ve yönetim psikolojisi [Organizational behavior and management psychology]. İstanbul: Beta Basım Yayım.
  Ersoy-Yılmaz, S., & Yazıcı, N. (2014). Öğretmen ve yönetici öğretmenlerin tükenmişlik düzeylerinin incelenmesi [Examining burnout levels of teachers and administrators teacher]. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 12(24), 135-157.
  Eskicumalı, A. (2002). Eğitim, öğretim ve öğretmenlik mesleği [Education, training and teaching profession]. In Y. Özden (Ed.), Öğretmenlik mesleğine giriş [Introduction to the teaching profession] (p. 2-31). Ankara: Pegem.
  Gündüz, H. (2005). Öğretmenlik mesleğine giriş [Introduction to the teaching profession]. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
  Karaçam, Z. (2013). Sistematik derleme metodolojisi: Sistematik derleme hazırlamak için bir rehber [Systematic review methodology: A guide for preparation of systematic review]. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi, 6(1), 26-33.
  Korkutan, T. (2018). Meslek liselerinde çalışan öğretmenlerin mesleki doyumu ile tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi [Examination of the relationship between vocational satisfaction and level of burnout of teachers working in vocational high schools] (Unpublished master's thesis). İstanbul Aydın University Institute of Social Sciences, İstanbul, TURKEY.
  Küçükoğlu, A., & Ozan, C. (2013). Sınıf öğretmenliği alanındaki lisansüstü tezlere yönelik bir içerik analizi [A content analysis about master theses and dissertations in classroom teacher education]. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 4(12), 27-47.
  Ozan, C., & Köse, E. (2014). Eğitim programları ve öğretim alanındaki araştırma eğilimleri [Research trends in curriculum and instruction]. Sakarya University Journal of Education, 4(1), 116-136

  Örücü, D., & Şimşek, H. (2011). Akademisyenlerin gözünden Türkiye’de eğitim yönetiminin akademik durumu: Nitel bir analiz [The state of educational administration scholarship in Turkey from the scholars’ perspectives: A qualitative analysis]. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 17(2), 167-197.
  Özdemir, S., & Yalın, H. (2003). Öğretmenlik mesleğine giriş [Introduction to the teaching profession]. Ankara: Nobel Yayın.
  Peker, N. (2020). Türkiye’de yapılan örgütsel değişim çalışmaları ile ilgili bir meta analizi [A meta-analysis of studies related to organizational change made in Turkey] (Unpublished master's thesis). Uşak University Institute of Social Sciences, Uşak, TURKEY.
  Sağlam-Arı, G., & Çına-Bal, E. (2008). Tükenmişlik kavramı birey ve örgütler açısından önemi [The concept of burnout: its importance for individuals and organizations]. Yönetim ve Ekonomi, 15(1), 131-148.
  Sözbilir, M., & Kutu, H. (2008). Development and current status of science education research in Turkey. Essays in Education, Special Issue, 1-22. Online [http://www.usca.edu/essays].
  Sünbül, A. M. (2002). Bir meslek olarak öğretmenlik [Teaching as a profession]. In Ö. Demirel, & Z. Kaya. (Eds.), Öğretmenlik mesleğine giriş (p. 223-254). Ankara: PegemA Yayıncılık.
  Sürgevil-Dalkılıç, O. (2014). Çalışma hayatında tükenmişlik sendromu-tükenmişlikle mücadele teknikleri [Burnout syndrome in work life- struggling techniques with burnout] (2nd edition). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
  Şişman, M. (2006). Eğitim bilimine giriş [Introduction to the teaching profession]. Ankara: Pegem.
  Temel-Eğinli, A. (2009). Çalışanlarda iş doyumu kamu ve özel sektör çalışanlarının iş doyumuna yönelik bir araştırma [Job satisfaction in employees: a research on the job satisfaction of the public and private sector employees]. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 23(3), 35-52.
  Yılmaz, K. (2018). Türkiye’deki eğitim yönetimi alanı ile ilgili çalışmalara eleştirel bir bakış [A critical view to the studies related to the field of educational administration in Turkey]. Journal of Human Sciences, 15(1), 123-154.