|  ISSN: 2757-6116

Original article | Journal of Innovative Research in Teacher Education 2021, Vol. 2(1) 42-54

Liselere Geçiş Sınavı (LGS) Sorularının Ders Kitaplarında Yer Alan Etkinliklerle Örtüşme Düzeyi: Türkçe Ders Kitapları Örneği  

Zekerya Batur & Hakan İnce

pp. 42 - 54   |  DOI: https://doi.org/10.29329/jirte.2021.342.3   |  Manu. Number: MANU-2102-21-0002.R2

Published online: April 29, 2021  |   Number of Views: 357  |  Number of Download: 475


Abstract

Bu çalışmanın amacı, Liselere Giriş Sınavı'nda çıkan Türkçe sorularının Türkçe ders kitaplarındaki etkinliklerle örtüşme durumlarını incelemektir. Çalışmada 5. sınıf Anıttepe Yayınları, 6. sınıf Ekoyay Yayınları, 7 ve 8. sınıf MEB Yayınları’na ait Türkçe ders kitapları ile 2018, 2019, 2020 LGS Türkçe soruları incelenmiştir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi modeli kullanılmıştır. Veri toplamak için literatür taraması yapılmıştır. Sınav soruları 5 Türkçe öğretmeni tarafından tek tek değerlendirilmiş, soruların Türkçe Öğretim Programı’ndaki hangi kazanımları içerdiği ve bu soruların içerdiği kazanımların Türkçe ders kitaplarında kaç etkinlikte yer aldığı tespit edilmiştir. Sonuç olarak LGS' de sorulan soruların Türkçe Öğretim Programı’ndaki kazanımlarla örtüştüğü belirlenmiştir. Bu kazanımlar 8. sınıf kazanımları arasında yer almaktadır; ancak sınav soruları sadece 8. sınıf konularında değil, bazı kazanımlar diğer kademelerde de bulunmaktadır. Türkçe sınav sorularının büyük bir bölümünün okuma alanına yığıldığı söylenebilir. Ders kitaplarındaki etkinliklerin kazanımları karşılama konusunda bir eksikliği bulunmamaktadır; fakat LGS' ye hazırlama konusunda eksik ve düzey olarak da sınavın seviyesinin altında olduğu tespit edilmiştir.

Keywords: Ders kitabı, LGS, Etkinlik, Kazanım


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Batur, Z. & Ince, H. (2021). Liselere Geçiş Sınavı (LGS) Sorularının Ders Kitaplarında Yer Alan Etkinliklerle Örtüşme Düzeyi: Türkçe Ders Kitapları Örneği   . Journal of Innovative Research in Teacher Education, 2(1), 42-54. doi: 10.29329/jirte.2021.342.3

Harvard
Batur, Z. and Ince, H. (2021). Liselere Geçiş Sınavı (LGS) Sorularının Ders Kitaplarında Yer Alan Etkinliklerle Örtüşme Düzeyi: Türkçe Ders Kitapları Örneği   . Journal of Innovative Research in Teacher Education, 2(1), pp. 42-54.

Chicago 16th edition
Batur, Zekerya and Hakan Ince (2021). "Liselere Geçiş Sınavı (LGS) Sorularının Ders Kitaplarında Yer Alan Etkinliklerle Örtüşme Düzeyi: Türkçe Ders Kitapları Örneği   ". Journal of Innovative Research in Teacher Education 2 (1):42-54. doi:10.29329/jirte.2021.342.3.

References

  Alkan, M. (2003). İletişim teknolojileri ile bütünleşik bir uzaktan öğretim ortamının geleneksel sınıf öğretimine göre üstünlükleri ve sınırlamaları. Elektrik, Elektronik ve Bilgisayar Mühendislikleri Eğitimi Sempozyumu, Ankara.     

  Atlı, Ş., Aksüt, M., Atar, G. ve Yıldız, N. (2007). Türkçe öğretmen adaylarının bilişim teknolojilerine yaklaşımı. IX. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri. Kütahya.

  Baloğlu, Z. (1994). Türkiye’de eğitim. İstanbul: TÜSİAD.

  Batur, Z. (2010). İlköğretim 6. sınıf Türkçe ders kitaplarının farklı değişkenler açısından incelenmesi (Yayımlanmamış doktora tezi). Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

  Batur, Z. (2012). Divânü Lûgati’t-Türk’te anlama ve anlatma becerilerine ilişkin örnekler. Turkish Studies, 7(2), 219-231.

  Batur, Z., Ulutaş, M. ve Beyret, T. N. (2019). 2018 LGS Türkçe sorularının PISA okuma becerileri hedefleri açısından incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 1, 595-615.

  Benzer, A. ve Eldem, E. (2012). Türkçe ve edebiyat öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirme araçları hakkında bilgi düzeyleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 21(2), 649-664.

  Berg, B. L. & Lune, H. (2015). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (H. Aydın, Çev. Edt). Konya: Eğitim Kitabevi.

  Biber, A. Ç., Tuna, A., Uysal, R. ve Kabuklu, Ü. N. (2018). Liselere geçiş sınavının örnek matematik sorularına ve yeni sınav sistemine dair destekleme ve yetiştirme kursu matematik öğretmenlerinin görüşleri. Asya Öğretim Dergisi, 6(2), 63-80.

  Canbulat, M., Tepeli, Y. ve Özşavli, M. (2019). 8. sınıflarda cümle türleri konusunun öğretiminde basamaklı öğretim programının kullanımı. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 39, 64 87.

  Cayhan, C. ve Akın, E. (2015). TEOG sınavı Türkçe dersi sorularının Türkçe dersi öğretim programındaki kazanımlar açısından değerlendirilmesi. Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4, 2-9.

  Corbin, J. & Strauss, A. (2008). Basics of qualitative research: techniques and procedures for developing grounded theory. Thousand Oaks: Sage.

  Çapraz Baran, Ş. ve Diren, E. (2019). Ortaokul ve imam hatip ortaokulu Türkçe 5. sınıf ders kitabı. Ankara: Anıttepe Yayıncılık.

  Çetin, B. Ş. (2019). Matematik öğretmenlerinin 2018 LGS sistemine ilişkin görüşlerinin incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.

  Çetindağ, Z. (2003). Liselere giriş sınavı (LGS) Türkçe soru profili ve bunun 6, 7, 8. sınıf Türkçe ders kitaplarıyla karşılaştırılması (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

  Çifci, M. (2006). Eleştirel okuma. Belleten-I: 55-80.

  Çoban, A. (2016). Türkçe eğitimi ve öğretiminin sorunları. Journal of Turkish Language and Literature2(1): 121-138.

  Demir, O. O., Bektaş, O. ve Saraçoğlu, M. (2019). Ortaöğretime geçişte sınav değişikliği yaşayan öğrencilerin fen bilimleri sınav kaygılarının incelenmesi. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(2), 419-442.

  Demirel, T. (2019). Ortaokul ve imam hatip ortaokulu Türkçe 6. sınıf ders kitabı. Ankara: Ekoyay Yayıncılık.

  Doğan, Y. (2003). Türkçe öğretmenliği birinci sınıf öğrencilerinin okuma ve yazma becerileri. TÜBAR-XIII: 181-201.

  Erden, M. ve Akman, Y. (2001). Gelişim ve öğrenme. Ankara: Arkadaş Yayınları

  Eren, M. (2010). SBS Türkçe sorularının (2005) Türkçe ders programına uygunluğu (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.

  Eselioğlu, H., Set, S. ve Yücel, A. (2019). Ortaokul ve imam hatip ortaokulu Türkçe 8. sınıf ders kitabı. Ankara: MEB Yayınları.

  Göçer, A. (2008). İlköğretim Türkçe ders kitaplarının ölçme ve değerlendirme açısından incelenmesi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi11(1), 197-210.

  Güler, M., Arslan, Z. ve Çelik, D. (2019). 2018 Liselere giriş sınavına ilişkin matematik öğretmenlerinin görüşleri. YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(1), 337-363.

  Karadüz, A. (2009). Türkçe öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirme uygulamalarının “yapılandırmacı öğrenme” kavramı bağlamında eleştirisi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, 189-210.

  Karakaya, F., Arık, S., Çimen, O. ve Yılmaz, M. (2019) Ortaokul öğretmenlerinin Türkiye’deki merkezi sınavlara yönelik görüşlerinin incelenmesi. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(2), 352-372.

  Karakaya, F., Bulut, A. E. ve Yılmaz, M. (2020). Fen lisesi öğretmenlerinin TEOG ve LGS Sistemlerine yönelik görüşleri. Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi, 5(1), 116–126.

  Kılınç, A. ve Duman, I. (2012). İlköğretim ikinci kademe Türkçe ders kitaplarındaki tematik yaklaşım üzerine bir inceleme. Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi, 1(4), 94-101.

  Kır, T., Kırman, E. ve Yağız, T. (2019). Ortaokul ve imam hatip ortaokulu Türkçe 7. sınıf ders kitabı. Ankara: MEB Yayınları.

  Kıral, B. (2020). Nitel bir veri analizi yöntemi olarak doküman analizi. Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15, 170-189.

  Kızkapan, O. ve Nacaroğlu, O. (2019). Fen bilimleri öğretmenlerinin merkezi sınavlara (LGS) ilişkin görüşleri. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, 9(2), 701-719.

  Kilmen, S. ve Beyhan, S. (2011). Türkçe öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirme yöntemlerini uygulama sıklıkları ve tamamlayıcı değerlendirme yaklaşımlarına yönelik görüşleri (Düzce ili örneği). Ege Eğitim Dergisi, 12, 83-104.

  Kutluca Canbulat, A. N. (2013). Ses temelli cümle yöntemi ile ilk okuma yazma öğretiminde anlamlı okumayı etkileyen unsurlar. Mediterranean Journal of Humanities3(2), 173-191.

  Canbulat, A. N. (2013). Ses temelli cümle yöntemi ile ilk okuma yazma öğretiminde anlamlı okumayı etkileyen unsurlar. Mediterranean Journal of Humanities, 3(2), 173-191.

  Millî Eğitim Bakanlığı (2018). Eğitim analiz ve değerlendirme raporları serisi, No:3.

  Millî Eğitim Bakanlığı (2019). Eğitim analiz ve değerlendirme raporları serisi, No:7.

  Millî Eğitim Bakanlığı (2020). Eğitim analiz ve değerlendirme raporları serisi, No:12.

  Millî Eğitim Bakanlığı (2020). Ortaöğretime geçiş tercih ve yerleştirme kılavuzu.

  Millî Eğitim Bakanlığı (2020). Sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınav başvuru ve uygulama kılavuzu.

  Millî Eğitim Bakanlığı (2019). Türkçe eğitim programı. müfredat.meb.gov.tr (Erişim Tarihi: 07/04/2021).

  Merriam, S. B. (2009). Qualitative research. A guide to design and implementation. San Francisco: John Wiley Sons.

  Nalbantoğlu, Yılmaz, F., Özer, Y. ve Acar, M. (2012). İlköğretim programında yer alan ölçme ve değerlendirme kavramlarının kullanım çeşitliliğinin belirlenmesi. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(2), 255-272.

  Özbay, M. (2003). Türkçe öğretiminde hedef-araç ilişkisinin ders kitabı örneğinde değerlendirilmesi. Türklük Bilimi Araştırmaları, 13, 59-69.

  Özdemir, S. (2019). Kuramdan uygulamaya Türkçe ders kitabı incelemeleri. Ankara: Anı.

  Öztürk, N. (2020). Liselere geçiş sistemi kapsamında gerçekleştirilen merkezi sınav matematik sorularının PISA matematik okuryazarlığı yeterlik düzeyleri açısından sınıflandırılması (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.

  Sallabaş, M. E. (2012). Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlerin konuşma öz yeterliliklerinin değerlendirilmesi. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi,16(2), 269-290.

  Şıvkın, S., Aksoy, V. C. ve Erdoğan, D. G. (2020). LGS‘de sorulan PISA tarzı matematik sorularını doğru cevaplama ile okuduğunu anlama arasındaki ilişkinin öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(2), 148-159.

  Şişman, M. ve Turan, S. (2019). Sınıf yönetimi. Ankara: Pegem.

  Yalçın, S. (1994). Metinden öğrenme ilkelerine göre hazırlanan ders kitabının öğrenci erişisine etkisi (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

  Yücesu, A. (2005). 1994-2004 yılları arasında liselere giriş sınavı’nda (LGS) çıkmış Türkçe sorularının dil bilgisel açıdan incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ.