|  ISSN: 2757-6116

Original article | Journal of Innovative Research in Teacher Education 2021, Vol. 2(1) 55-74

Öğrencilerin Güzel Sanatlar Liselerine Yönlendirilmesi Süreçlerinde Yaşanan Problemlerin Öğretmen ve Öğrenci Görüşlerine Göre İncelenmesi

Mehmet Özkan & Özlem Akın Şişman

pp. 55 - 74   |  DOI: https://doi.org/10.29329/jirte.2021.342.4   |  Manu. Number: MANU-2102-22-0006.R2

Published online: April 29, 2021  |   Number of Views: 71  |  Number of Download: 436


Abstract

Bu araştırmanın amacı güzel sanatlar liselerine öğrenci yönlendirme sürecinde öğrenci ve öğretmen bakış açısından karşılaşılan problemleri ortaya koymaktır. Tarama modelinin benimsendiği çalışmanın örneklemini 2018-2019 öğretim yılında Uşak ili merkez ilçesindeki 23 devlet ortaokulunda eğitimine devam eden 510 öğrenciyle birlikte bu okullarda eğitim vermekte olan 23 müzik öğretmeni oluşturmaktadır. Güzel Sanatlar Liselerine öğrenci yönlendirmede yaşanan problemleri saptayabilmek öğrenci ve öğretmenlere anket uygulanmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistikler ve bağımsız gruplar için t-testinden yararlanılmıştır. Bulgular doğrultusunda, müzik öğretmenlerinin yetenekli öğrencilerin aileleriyle iş birliğinin az olması ve bu ailelerin Güzel Sanatlar Liselerini saygın bulmadıkları ortaya çıkmıştır. Öğrenciler müzik öğretmenliği mesleğini yapılabilecek bir meslek olarak görmesi ve Güzel Sanatlar Liseleri hakkında bilgi ve ilgi düzeylerinin fazla olmasına karşın Liselere Giriş Sınavında sorumlu olduğu derslerin daha öncelikli olarak gördükleri ikilemi ortaya çıkmıştır. Ayrıca müzik öğretmenlerinin bu kurumlar hakkında öğrencileri yeteri düzeyde bilgilendirmediği, öğrencilerin kendi imkânlarıyla bilgiler edindiği sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords: Müzik eğitimi, Mesleki müzik eğitimi, Güzel Sanatlar Lisesi, Öğretmen görüşleri, Öğrenci görüşleri


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Ozkan, M. & Sisman, O.A. (2021). Öğrencilerin Güzel Sanatlar Liselerine Yönlendirilmesi Süreçlerinde Yaşanan Problemlerin Öğretmen ve Öğrenci Görüşlerine Göre İncelenmesi . Journal of Innovative Research in Teacher Education, 2(1), 55-74. doi: 10.29329/jirte.2021.342.4

Harvard
Ozkan, M. and Sisman, O. (2021). Öğrencilerin Güzel Sanatlar Liselerine Yönlendirilmesi Süreçlerinde Yaşanan Problemlerin Öğretmen ve Öğrenci Görüşlerine Göre İncelenmesi . Journal of Innovative Research in Teacher Education, 2(1), pp. 55-74.

Chicago 16th edition
Ozkan, Mehmet and Ozlem Akin Sisman (2021). "Öğrencilerin Güzel Sanatlar Liselerine Yönlendirilmesi Süreçlerinde Yaşanan Problemlerin Öğretmen ve Öğrenci Görüşlerine Göre İncelenmesi ". Journal of Innovative Research in Teacher Education 2 (1):55-74. doi:10.29329/jirte.2021.342.4.

References

  Akbulut, E. (2006). Günümüz müzik eğitimcisi nasıl olmalıdır. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20, 23-28.

  Aksu, C. (2014). Güzel sanatlar liseleri müzik bölümlerine başvuran öğrenci sayılarının incelenmesi: karamsar bir tablo. İdil Dergisi, 13, 87-100.

  Albuz, A. (1996). Anadolu güzel sanatlar liseleri müzik bölümlerinde uygulanan mio dersinin önemi, içeriği, sorunları. 1. Ulusal Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri Müzik Bölümleri Sempozyumu, 28-30 Kasım, Uludağ Üniversitesi, Bursa.

  Avcı, H. Ö., Tozar, M., Hasret, Y., Yiğit, S. ve Özdemir, E. (2019). Toplumsal cinsiyete dayalı meslek seçimi ölçeğinin geliştirilmesi- kız öğrenci formu. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 45(45), 252-266.

  Büyüköztürk, Ş., Çokluk, Ö. ve Köklü, N. (2018). Bilimsel araştırma yöntemleri (25. Baskı). Ankara: Pegem.

  Büyüköztürk, Ş. (2020). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı istatistik, araştırma deseni SPSS uygulamaları ve yorum (28. Baskı). Ankara: Pegem.

  Dicle, H. (1997). Güzel sanatlar liselerinin kuruluş amaçları ve bugünkü durumları. 1. Ulusal Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri Müzik Bölümleri Sempozyumu, 28-30 Kasım, Uludağ Üniversitesi, Bursa.

  Erdal, G. G. (2007). Müziğin kişisel, toplumsal, ulusal, uluslararası işlevleri üzerine. 38. Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışma Kongresi, 10-15 Eylül, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Ankara.

  Gökçe, E. (2000). İlköğretimde okul aile iş birliğinin geliştirilmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7, 204-209.

  Kuzgun, Y. (2019). Meslek seçiminde kararsızlık. Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences, 19(1), 217-223.

  Milli Eğitim Bakanlığı (2018). 10240233 nolu genelge, yetenek sınavı ile öğrenci alan okullara başvuru: http://mevzuat.meb.gov.tr/dosyalar/1941.pdf sayfasından erişilmiştir.

  Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı (2018). 2017-2018 millî eğitim örgün eğitim istatistikleri. http://sgb.meb.gov.tr/www/icerik_goruntule.php?KNO=327 sayfasından erişilmiştir.

  Parlaktuna, İ. (2010). Türkiye’de cinsiyete dayalı mesleki ayrımcılığın analizi. Ege Akademik Bakış, 4(10), 1217-230.

  Razon, N. (1983). Meslek seçiminde aileye, okula, bireye ve topluma düşen görevler. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 35-44.

  Sivrikaya, A. H. (2010). Eğitimde çoklu zekâ kuramı. Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 45, 123-132.

  Şen, M. E. (2004). Bolu ili ilköğretim okullarındaki müzik öğretmenlerinin müzik alanında yetenekli öğrencilerini Anadolu güzel sanatlar liseleri müzik bölümlerine yönlendirme durumlarının değerlendirilmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.

  Uçan, A. (1997). Güzel sanatlar liselerine öğrenci seçimi, yerleştirimi hazırlanımı ve yönlendirimi. 1. Ulusal Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri Müzik Bölümleri Sempozyumu, 28-30 Kasım, Uludağ Üniversitesi, Bursa.

  Uçan, A. (2018). Müzik eğitimi temel kavramlar-ilkeler-yaklaşımlar ve Türkiye'deki durum (4. baskı). Ankara: Arkadaş Yayıncılık.

  Yazıcı, D. (2017). Müziğin insan beyni üzerindeki etkisi. Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (UKSAD), 1, 88-103.