|  ISSN: 2757-6116

Original article | Journal of Innovative Research in Teacher Education 2021, Vol. 2(2) 79-114

Development of A 4th Grade Achievement Test About Perimeter Measures: Validity and Reliability Study

Cumali Öksüz & Galip Genç

pp. 79 - 114   |  DOI: https://doi.org/10.29329/jirte.2021.372.1   |  Manu. Number: MANU-2104-27-0005.R2

Published online: September 26, 2021  |   Number of Views: 121  |  Number of Download: 407


Abstract

In this study, the aim was to develop an achievement test ensuring valid and reliable measurement of student success related to the topic of measuring perimeter in 4th-grade mathematic lessons. Within the scope of the study, a specification table was prepared according to the acquirements included in the primary school fourth-grade mathematic curriculum and an item pool was created in line with this. After receiving expert opinion, items were included on the test in accordance with difficulty level and the face validity of the test. A duration of 40 minutes was determined to perform the test. In order to determine the measurement power of items for the targeted features and understandability of the test, it was applied to 9 students in the 5th grade who had previously learned the topic with the verbal thinking technique one by one. Necessary corrections were made accordingly. The actual implementation of the test was performed with 164 middle school fifth-grade students. Results obtained from the test were analyzed with the test analysis program (TAP) and jMetric program. From these results, the final 21-item test comprised 18 multiple choice questions, 2 open-ended questions, and 1 short-response question. Reliability analysis of the test found the KR-20 value was 0.81. The response duration for the test was determined as 35 minutes. As a result of analyses of this test prepared about the topic of perimeter measures in primary school 4th grade, it was determined to be a valid and reliable test to determine the success of 4th-grade students. 

Keywords: Achievement, Test Validity, Reliability, Perimeter Measurement


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Oksuz, C. & Genc, G. (2021). Development of A 4th Grade Achievement Test About Perimeter Measures: Validity and Reliability Study . Journal of Innovative Research in Teacher Education, 2(2), 79-114. doi: 10.29329/jirte.2021.372.1

Harvard
Oksuz, C. and Genc, G. (2021). Development of A 4th Grade Achievement Test About Perimeter Measures: Validity and Reliability Study . Journal of Innovative Research in Teacher Education, 2(2), pp. 79-114.

Chicago 16th edition
Oksuz, Cumali and Galip Genc (2021). "Development of A 4th Grade Achievement Test About Perimeter Measures: Validity and Reliability Study ". Journal of Innovative Research in Teacher Education 2 (2):79-114. doi:10.29329/jirte.2021.372.1.

References

  Altun, M. (2018). İlkokullarda matematik öğretimi [Teaching mathematics in primary schools]. Bursa: Aktüel.

  Akbulut, H. İ. & Çepni, S. (2013). Bir üniteye yönelik başarı testi nasıl geliştirilir? ilköğretim 7. sınıf kuvvet ve hareket ünitesi [How to develop an achievement test for a unit?: A study for grade 7 force and motion unit]. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1), 18-44.

  Akgül, E. (2011). İlköğretim 4. sınıf öğrencilerine matematik dersinde “açılar” konusunun öğretilmesinde proje tabanlı öğretim yönteminin etkisinin incelenmesi [Analizing the effect of project based learning method in mathematics on teaching primary school fourth grade students the angles subject]. Unpublished master thesis, Marmara University, İstanbul.

  Atılgan, H., Kan, A. & Doğan, N. (2006). Test geliştirme [Test Development]. In Atılgan, H. (Ed.), Eğitimde ölçme ve değerlendirme [Measurement and evaluation in education] (pp. 378-393). Ankara: Anı.

  Ayvacı, Ş.H. & Durmuş, A. (2016). Bir başarı testi geliştirme çalışması: Isı ve sıcaklık başarı testi geçerlik ve güvenirlik araştırması, [Developing an achievement test: Heat and temperature achievement test validity and reliability research]. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi/OMU J. Fac. Educ., 35(1), 787-103.

  Baykul, Y. (2000). Eğitimde ve psikolojide ölçme; klasik test teorisi ve uygulanması [Measurement in education and psychology: Classical test theory and its application]. Ankara: ÖSYM.

  Büyükkıdık, S. (2020). Geçerlik ve güvenirlik [Validity and reliability]. In Oğuz, E. (Ed.), Eğitimde araştırma yöntemleri [Research methods in education] (pp. 169-201).  Ankara: Eğiten Kitap.

  Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş.  & Demirel, F. (2014). Bilimsel araştırma yöntemleri [Scientific research methods]. (16th edt.), Ankara: Pegem.

  Can, A. (2014). SPSS ile bilimsel araştırma sürecinde nicel veri analizi [Quantitative data analysis in the scientific research process with SPSS]. (3th edt.). Ankara: Pegem.

  Dağlı, H. & Peker, M. (2012). İlköğretim 5. sınıf öğrencileri geometrik şekillerin çevre uzunluğunu hesaplamaya ilişkin ne biliyor? [What do 5th grades know related the geometric shapes’ perimeter?]. The Journal of Theoretical Educational Science, 5(3), 330-351.

  Ellez, M. (2014). Ölçme araçlarında bulunması gereken özellikler [Features that must be present in measuring tools]. In Tanrıöğen, A. (Ed.), Bilimsel araştırma yöntemleri [Scientific research methods] (pp. 167-190). Ankara: Anı.

  Emekli, A. (2001). Ölçüler konusunun öğretiminde yanılgıların teşhisi ve alınması gereken tedbirler [Diagnosing  the misconceptions in teaching measurement and required measures]. Unpublished master thesis, Selçuk University, Konya.

  Fidan, E. (2013). İlkokul öğrencileri için matematik dersi sayılar öğrenme alanında başarı testi geliştirilmesi [Development of achievement tests in the number domain of mathematics course for elementary school students]. Unpublished master thesis, Ankara University, Ankara.

  Gough, J. (2008). Fixing misconceptions: Length, area and volume. Australian Mathematics Teacher, 64(2), 34-35. https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ802697.pdf

  Gül, Ç. D. (2014). Madde güçlüklerine göre farklı sıralanan testlerde düşük ve yüksek kaygılı öğrencilerin akademik başarı puanlarının karşılaştırılması [Comparison of low and high anxiety students’ academic achievement scores in tests ranked differently according to item difficulties]. Unpublished master thesis, Ankara University, Ankara.

  Gürkan, E. (2019). Sınıf dışı öğrenme ortamlarında farklılaştırılmış öğretime yönelik bir eylem araştırması [An action research on differentiated learning activities in outdoor learning]. Unpublished master thesis, Ege University, İzmir.

  Güzeller, C. O., Aksu, G. & Eser, M. T. (2019). Klasik test kuramı ve madde tepki kuramına ilişkin veri analizi yazılımı: Jmetrik [Data on classical test theory and item response theory analysis software: Jmetric]. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 10(2), 165-178.

  Hong, L. K. (1984). List processing free responses: analysis of open-ended questions with word processor. Qualitative Sociology, 7, 98-109. https://doi.org/10.1007/BF00987110

  İnan, Ş. (2016). 4. sınıf ilkokul matematik not defteri [4th grade primary school math notebook]. Ankara: Mutlu.

  Innami, Y., & Koizumi, R. (2009). A meta-analysis of test format effects on reading and listening test performance: Focus on multiple-choice and open-ended formats. Language Testing, 26(2), 219-244. https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0265532208101006

  Karadağ, S., Balcı, M., Abdik, E. & Demiralp, A. (2017). İlkokul 4 matematik öğretmen kılavuz kitabı [Primary school 4 math teacher guide book]. Ankara: Yakın Çağ.

  Karasar, N. (2012). Bilimsel araştırma yöntemi [Scientific research method] (24th Edition). Ankara: Nobel.

  Karip, E. (2008). Ölçme ve değerlendirme [Measurement and evaluation]. Ankara: Pegem.

  Konak, Ö. A., (2013). Öğretim programlarının güncellenmesi üzerine, CITO Eğitim: Kuram ve uygulama, 20,

  4-8.

  Koyuncu, E. (2017). Temel eğitimden ortaöğretime geçiş (TEOG) sınavında açık uçlu soruların kullanılmasına ilişkin öğrenci görüşlerinin incelenmesi [Determination of student views on the use of open-ended questions on transition from primary to secondary education exam (TEOG)]. Unpublished master thesis, Gaziantep University, Gaziantep.

  Koyuncu, İ., Aksu, G., & Kelecioğlu, H. (2018). Mantel-Haenszel, Lojistik regresyon ve olabilirlik oranı değişen madde fonksiyonu inceleme yöntemlerinin farklı yazılımlar kullanılarak karşılaştırılması [Comparison of Mantel-Haenszel, logistic regression and likelihood ratio methods to evaluate differential item functioning by using different computer software]. Elementary Online, 17(2), 909-925.

  Kurt, E. S. (2015). Gerçekçi matematik eğitiminin uzunluk ölçme konusunda başarı ve kalıcılığa etkisi [The effect of realistic mathematics education on achievement and recall in length measurement]. Unpublished master thesis, Ondokuz Mayıs University, Samsun.

  Küçükaydın, A. (2017). 4. sınıf matematik [4th grade mathematic]. Ankara: Mavi Deniz.

  Linacre, J. M. (2002). What do Infit and Outfit, mean-square and standardized mean?. Rasch Measurement Transactions, 16, 878.

  Ministry of National Education [NOME]. (2018). Matematik dersi öğretim programı (ilkokul ve ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar) [Mathematics curriculum primary and secondary school grades 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8]. Ankara: Ministry of National Education.

  Moreira, C. Q. & Contente, M. do R. (1997). The role of writing to foster pupil’s learning about area. In E. Pehkonen (Ed.), Proceedings of the 21st PME International Conference, 3, (pp. 256-263). Lanti, Finland.

  Özdamar, K. (1999). Paket programlar ile istatistiksel veri analizi [Statistical data analysis with package programs]. Eskişehir: Kaan.

  Özçelik, D.A. (2013). Test hazırlama kılavuzu, [Test preparation guide]. Ankara: Pegem.

  Tan-Şişman, G., & Aksu, M. (2009). Yedinci sınıf öğrencilerinin alan ve çevre konularındaki başarıları [Seventh grade students’ success on the topics of area and perimeter]. Elementary Online, 8(1), 243-253.

  Tavşancıl, E. (2006). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi [Measuring attitudes and data analysis with SPSS]. Ankara: Nobel.

  Tekin, H. (2008). Eğitimde ölçme ve değerlendirme [Measurement and evaluation in education]. Ankara: Yargı.

  Turgut, M. F., & Baykul, Y. (2012). Eğitimde ölçme ve değerlendirme [Measurement and evaluation in education]. Ankara: Pegem.

  Turgut, M. F., & Baykul, Y. (2014). Eğitimde ölçme ve değerlendirme [Measurement and evaluation in education]. Ankara: Pegem.

  Tutak, T., & Birgin, O. (2008). Geometri öğretiminde bilgisayar destekli öğretimin öğrenci başarısına etkisi [The effects of computer assisted instruction on the students' achievement in geometry]. In IETC 2008 Proceedings Book, 06-08 May, (pp. 1062-1065). Eskişehir, Turkey.

  Yıldırım, A., Özgürlük, B., Parlak, B., Gönen, E., & Polat, M. (2016). TIMSS 2015 ulusal matematik ve fen bilimleri ön raporu 4. ve 8. sınıflar [TIMMS 2015 national math and science preliminary report] Erişim adresi: http://timss.meb.gov.tr/wp-content/uploads/TIMSS_2015_Ulusal_Rapor.pdf