|  ISSN: 2757-6116

Original article | Journal of Innovative Research in Teacher Education 2021, Vol. 2(2) 132-146

Mesleğe Yeni Başlayan Sınıf Öğretmenlerinin Sınıf Yönetiminde Karşılaştıkları İstenmedik Davranışlara ve Bu Davranışlar Karşısında Uyguladıkları Yöntemlere İlişkin Görüşleri

Sevil Kaplan, Mahmut Kalman & Emrullah Akcan

pp. 132 - 146   |  DOI: https://doi.org/10.29329/jirte.2021.372.3   |  Manu. Number: MANU-2107-16-0001.R2

Published online: September 26, 2021  |   Number of Views: 73  |  Number of Download: 371


Abstract

Bireylerin dünyayı ilk tanıdıkları ortam ailedir. Aileden sonraki sosyalleşme alanı ise genelde okul, özelde ise sınıf ortamıdır. Öğrencilerin birbiriyle iletişim içerisinde olduğu sınıf, kendine has bir iklimi olan eğitsel amaçla oluşturulmuş eğitim ortamı olarak tanımlanmaktadır. Sınıf, öğrencilerin hem sosyal hem de akademik gelişimlerinin sağlandığı yerdir. Bu bağlamda sınıf ortamının bu gelişim alanlarını destekler nitelikte olması istenir. Sınıf ortamının verimli ders işlemeye uygun hale getirilebilmesi için sınıf yönetiminin başarılı bir şekilde sürdürülmesi gerekmektedir. Araştırmanın temel amacı mesleğe yeni başlayan sınıf öğretmenlerinin sınıf yönetiminde karşılaştıkları istenmedik davranışlara ve bu davranışlar karşısında uyguladıkları yöntemlere ilişkin görüşlerini ortaya koymaktır. Bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden durum araştırması kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini oluşturan katılımcı grubu belirlenirken, mesleğe yeni başlayan 9 sınıf öğretmeninin yaşadığı sorunları ortaya koymak için amaçlı (ölçüt) örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Bu çalışmanın verileri, araştırmacılar tarafından geliştirilen kişisel bilgi formu ve yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre öğretmenlerin en çok karşılaştığı sorunların başında “öğrencilerin söz hakkı almadan konuşmaları” ve “öğrencilerin kendi aralarında konuşmaları” yer almaktadır.

Keywords: Sınıf yönetimi, Durum çalışması, Öğretmen görüşleri


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Kaplan, S., Kalman, M. & Akcan, E. (2021). Mesleğe Yeni Başlayan Sınıf Öğretmenlerinin Sınıf Yönetiminde Karşılaştıkları İstenmedik Davranışlara ve Bu Davranışlar Karşısında Uyguladıkları Yöntemlere İlişkin Görüşleri . Journal of Innovative Research in Teacher Education, 2(2), 132-146. doi: 10.29329/jirte.2021.372.3

Harvard
Kaplan, S., Kalman, M. and Akcan, E. (2021). Mesleğe Yeni Başlayan Sınıf Öğretmenlerinin Sınıf Yönetiminde Karşılaştıkları İstenmedik Davranışlara ve Bu Davranışlar Karşısında Uyguladıkları Yöntemlere İlişkin Görüşleri . Journal of Innovative Research in Teacher Education, 2(2), pp. 132-146.

Chicago 16th edition
Kaplan, Sevil, Mahmut Kalman and Emrullah Akcan (2021). "Mesleğe Yeni Başlayan Sınıf Öğretmenlerinin Sınıf Yönetiminde Karşılaştıkları İstenmedik Davranışlara ve Bu Davranışlar Karşısında Uyguladıkları Yöntemlere İlişkin Görüşleri ". Journal of Innovative Research in Teacher Education 2 (2):132-146. doi:10.29329/jirte.2021.372.3.

References

  Ada, S. ve Ünal, S. (2000). Sınıf yönetimi. İstanbul: Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Matbaa Birimi.

  Adıgüzel, İ. (2016). Okul öncesi öğretmenlerinin sınıf yönetimi becerileri ile tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişki. (Yayımlanmamış doktora tezi). Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Rize.

  Ağaoğlu, E. (2002). Sınıf yönetimiyle ilgili genel konular. Z. Kaya (Ed.). Sınıf yönetimi, (ss. 3-17). Ankara: Pegem Akademi.

  Akbaşlı, S. (2010). Kuram ve uygulamada sınıf yönetimi. C. Gülşen (Ed.), Temel kavramlar ve sınıf yönetiminin kapsamı, (ss. 77-96). Ankara: Anı.

  Aydın, A. (2015). Sınıf yönetimi. Ankara: Pegem.

  Balay, R. (2003) 2000’li yıllarda sınıf yönetimi. Ankara: Sandal Yayınları.

  Balay, R. ve Sağlam, M. (2008). Sınıf içi olumsuz davranışlara ilişkin öğretmen görüşleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi5(2), 1-24.

  Başar, H. (1999). Sınıf yönetimi, Ankara: MEB Yayınları.

  Başar, H. (2014). Sınıf yönetimi. Ankara: Anı.

  Celep, C. (2002). Sınıf yönetimi ve disiplini. Ankara: Anı.

  Creswell, J. W. (2016). Nitel araştırma yöntemleri. (Çev.: Mesut Bütün, Selçuk Beşir Demir). Ankara: Siyasal Kitapevi.

  Çakmak, M., Gündüz, M., & Emstad, A. B. (2019). Challenging moments of novice teachers: Survival strategies developed through experiences. Cambridge Journal of Education49(2), 147-162. https://doi.org/10.1080/0305764X.2018.1476465

  Çalık, T. (2012). Sınıf yönetimi. L. Küçükahmet (Ed.). Sınıf yönetimi ve özellikleri, içinde (ss. 289-310). Ankara: Nobel Yayınları.

  Çelik, V. (2003). Sınıf yönetimi. Ankara: Nobel Yayıncılık.

  Demirtaş, H. (2016). Sınıf yönetiminin temelleri. H. Kıran ve K. Çelik (Ed.). Etkili sınıf yönetimi, içinde (ss. 1-30) Ankara: Anı.

  Doğanay, A., Ataizi, M., Şimşek, A., Balaban Salı, J. ve Akbulut, Y., (2012). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.

  Ekinci, A. (2010). Aday öğretmenlerin iş başında yetiştirilmesinde okul müdürlerinin rolü. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, (15), 63-77. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/787079

  Erden, M. (2005). Sınıf yönetimi. İstanbul: Epsilon Yayıncılık.

  Erdoğan, İ. (2008) Sınıf yönetimi: Ders, konferans, panel ve seminer etkinliklerinde başarının yolları. İstanbul: Alfa.

  Erol, O., Özaydın, B. ve Koç, M. (2010). Sınıf yönetiminde karşılaşılan olaylar, öğretmen tepkileri ve öğrenciler üzerindeki etkileri: Unutulmayan sınıf anılarının analizi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi16(1), 25-47.

  Fantilli, R. D., & McDougall, D. E. (2009). A study of novice teachers: Challenges and supports in the first years. Teaching and Teacher Education, 25(6), 814-825.

  Girmen, P., Anılan, H., Şentürk, İ. ve Öztürk, A. (2006). Sınıf öğretmenlerinin istenmeyen öğrenci davranışlarına gösterdikleri tepkiler. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi8(15), 235-244.

  Gülşen, C. (2010). Kuram ve uygulamada sınıf yönetimi. C. Gülşen (Ed.).  Sınıfta zaman yönetimi, (ss. 115-132). Ankara: Anı.

  Gündoğdu, K. (2007). Yeni gelişmeler doğrultusunda sınıf yönetimi. Z. Cafoğlu (Ed.). Öğrenme ve öğretme süreci, (ss. 164-178). Ankara: Grafiker Yayınları.

  Hammond, M. (2005). Next steps in teaching: A guide to starting your career in the secondary school. London & New York: Routledge.

  Ilgar, M. Z. ve Ilgar, S. C. (2013). Nitel bir araştırma deseni olarak gömülü teori (temellendirilmiş kuram), İZÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 2(3), 197-247.

  Işık, H. (2018). Öğrenme ortamlarının fiziksel düzeni. M. Şişman ve S. Turan (Ed.). Sınıf yönetimi, içinde (ss. 62-77). Ankara: Pegem.

  Ilgar, L. (2005). Eğitim yönetimi okul yönetimi sınıf yönetimi. İstanbul: Beta Yayıncılık.

  Jeanlouis, G. (2004). High attrition of first-year teachers in the states of Texas and Lousisiana (Yayınlanmamış doktora tezi). Union Institute and University.

  Jensen, B., Sandoval-Hernández, A., Knoll, S., & Gonzalez, E. J. (2012). The experience of new teachers: Results from TALIS 2008. OECD Publishing. https://dx.doi.org/10.1787/9789264120952-en

  Keskin, R. (2009). Sınıf öğretmenlerinin sınıf yönetimi ve istenmeyen öğrenci davranışlarıyla baş etmede kullandıkları yöntemlere ilişkin görüşlerinin incelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Yeditepe Üniversitesi, İstanbul.

  Kılbaş, Ş. (2014). Sınıf yönetimi. Ankara: Akademisyen Kitabevi.

  Kozikoğlu, İ., ve Senemoğlu, N. (2018). Mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin karşılaştıkları güçlükler: Nitel bir çözümleme. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, – Journal of Qualitative Research in Education, 6(3), 341-371. DOI:10.14689/issn.2148-2624.1.6c3s16m

  Meister, D. G., & Melnick, S. A. (2003). National new teacher study: Beginning teachers’ concerns. Action in Teacher Education, 24(4), 87-94.

  Memişoğlu, P. S. (2018). Sınıf yönetimi. M. Şişman ve S. Turan (Ed.). Sınıfta iletişim süreci (ss. 141-159). Ankara: Pegem Akademi.

  Mudzingwa, K., & Magudu, S. (2013). Idealism versus realism: Expectations and challenges of beginning teachers in three districts of Masvingo province, Zimbabwe. Journal of Studies in Social Sciences, 3(1), 33-54.

  Oliver, R. M., & Reschly, D. J. (2007). Effective classroom management: Teacher preparation and professional development. Washington, DC: National Comprehensive Center for Teacher Quality.

  Özen, H. & Yıldırım, R. (2020). Teacher perspectives on classroom management. International Journal of Contemporary Educational Research, 7(1), 99-113. https://doi.org/10.33200/ijcer.645818

  Özkılıç, R. (2001). Sınıfta zaman yönetimi. L. Küçükahmet (Ed.). Sınıf yönetiminde yeni yaklaşımlar, içinde (s. 91-106) Ankara: Nobel Yayınları.

  Öztürk, B. (2017). Sınıfta istenmeyen davranışların önlenmesi ve giderilmesi. E. Karip (Ed.). Sınıf yönetimi, içinde (ss. 150-151). Ankara: Pegem.

  Sadık, F. & Aslan, S. (2015). İlkokul sınıf öğretmenlerinin disiplin problemleri ile ilgili görüşlerinin incelenmesi. Electronic Turkish Studies10(3), 115-138.

  Senemoğlu, N. (2001). Gelişim, öğrenme ve öğretim kuramdan uygulamaya. Ankara: Pegem.

  Sezer, S. (2017). Novice teachers’ opinions on students’ disruptive behaviours: A case study. Eurasian Journal of Educational Research, 17(69), 199-219. https//dx.doi.org/10.14689/ejer.2017.69.11

  Smith, T. M., & Ingersoll, R. M. (2004). What are the effects of induction and mentöring on beginning teacher turnover? American Educational Research Journal, 41(3), 681–714.

  Sönmez, V. (2015). Program geliştirme öğretmen el kitabı. Ankara: Anı.

  Stanulis, R. N., Fallona, C. A., & Pearson, C. A. (2002). Am I doing what I am supposed to be doing?: Mentoring novice teachers through the uncertainties and challenges of their first year of teaching. Mentoring and Tutoring, 10(1), 71-81.

  Taşkaya, M. S. (2014). Sınıf yönetiminin temelleri. B. Dilmaç ve H. Ekşi (Ed.). Sınıf yönetimi, içinde (ss. 15-19). Ankara: Pegem.

  Tertemiz, N. (2012). Sınıf yönetimi. L. Küçükahmet (Ed.). Sınıf yönetimi ve disiplin modelleri (s. 113-131). Ankara: Pegem Akademi.

  Turan, A. (2019). Sınıf öğretmenlerinin sınıf yönetiminde karşılaştıkları istenmeyen davranışlar ve bu davranışlara karşı kullandıkları stratejiler (mersin ili örneği) (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Mersin Üniversitesi, Mersin.

  Varış, F. (1996). Eğitimde program geliştirme teoriler ve teknikler. İstanbul: Alkım Kitabevi.

  Yalçınkaya, M. (2002). Yeni öğretmen ve teftiş. Milli Eğitim Dergisi, 150, 153-154. https://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/dergiler/Milli_Egitim_Dergisi/153-154/yalcinkaya.htm

  Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (8. Baskı). Ankara: Seçkin.

  Wolff, C. E., van den Bogert, N., Jarodzka, H., & Boshuizen, H. P. (2015). Keeping an eye on learning: Differences between expert and novice teachers’ representations of classroom management events. Journal of Teacher Education, 66(1), 68-85. DOI: 10.1177/0022487114549810