|  ISSN: 2757-6116

Original article | Journal of Innovative Research in Teacher Education 2021, Vol. 2(3) 225-242

Sınıf Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitim Sürecinde Özel Bilgi, Beceri ve Yetenek Derslerinin İşlenişine Yönelik Görüşleri

Seyit Taşkıran & Hüseyin Gökhan Altan

pp. 225 - 242   |  DOI: https://doi.org/10.29329/jirte.2021.408.4   |  Manu. Number: MANU-2108-23-0011.R1

Published online: December 23, 2021  |   Number of Views: 84  |  Number of Download: 561


Abstract

Bu araştırmada, uzaktan eğitim sürecinde sınıf öğretmenlerinin beden eğitimi ve oyun, görsel sanatlar ve müzik derslerinin işlenişine yönelik görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Uzaktan eğitim araçları, salgın öncesinde de bilinip kullanılmasına rağmen salgınla birlikte yoğun ve etkili olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bu dönemde sınıf öğretmenleri de yeni duruma uyum sağlayarak derslerini planlayıp uzaktan uygulamaya koymuşlardır. Ancak, özellikle beden eğitimi ve oyun, görsel sanatlar ve müzik derslerinin işlenişinde sorunlarla karşılaşıldığı bilinmektedir.  Bu araştırma nitel araştırma yaklaşımı çerçevesinde durum desenine uygun olarak yürütülmüştür. Kolay ulaşılabilir durum örneklemesiyle ulaşılan çalışma grubunda toplam yirmi beş sınıf öğretmeninin görüşünden yararlanılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak “yarı yapılandırılmış görüşme formu” kullanılmıştır. Öğretmenlerden elde edilen veriler, içerik analizine tabi tutulmuştur. Ulaşılan bulgular tablolar halinde sunulup öğretmen görüşlerinden dikkat çekici örneklere de yer verilmiştir. Araştırmanın sonucunda, sınıf öğretmenlerinin beden eğitimi ve oyun, görsel sanatlar ve müzik derslerinin işlenişinde teknolojiden kaynaklı, dersin işlenişinden kaynaklı, öğrenciden kaynaklı vb. sorunlar yaşadıkları belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlardan yola çıkılarak beden eğitimi ve oyun, görsel sanatlar ve müzik derslerine yönelik olarak öğretmenlere hizmet içi eğitim verilmesi gerektiği öneriler arasında sunulmuştur.

Keywords: Uzaktan eğitim, Sınıf öğretmenleri, Beden eğitimi ve oyun, Görsel sanatlar, Müzik.


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Taskiran, S. & Altan, H.G. (2021). Sınıf Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitim Sürecinde Özel Bilgi, Beceri ve Yetenek Derslerinin İşlenişine Yönelik Görüşleri . Journal of Innovative Research in Teacher Education, 2(3), 225-242. doi: 10.29329/jirte.2021.408.4

Harvard
Taskiran, S. and Altan, H. (2021). Sınıf Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitim Sürecinde Özel Bilgi, Beceri ve Yetenek Derslerinin İşlenişine Yönelik Görüşleri . Journal of Innovative Research in Teacher Education, 2(3), pp. 225-242.

Chicago 16th edition
Taskiran, Seyit and Huseyin Gokhan Altan (2021). "Sınıf Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitim Sürecinde Özel Bilgi, Beceri ve Yetenek Derslerinin İşlenişine Yönelik Görüşleri ". Journal of Innovative Research in Teacher Education 2 (3):225-242. doi:10.29329/jirte.2021.408.4.

References

  Adıgüzel, A. (2020). Salgın sürecinde uzaktan eğitim ve öğrenci başarısını değerlendirmeye ilişkin öğretmen görüşleri. Millî Eğitim Dergisi, 49(1), 253-271. https://doi.org/10.37669/milliegitim.781998

  Akyürek, M. İ. (2020). Uzaktan eğitim: Bir alanyazın taraması. Medeniyet Eğitim Araştırmaları Dergisi, 4(1), 1-9. https://dergipark.org.tr/tr/pub/mead/issue/56310/711904 Erişim tarihi: 04.05.2021

  Alpago, H. ve Oduncu-Alpago, D. (2020). Koronavirüs salgınının sosyoekonomik sonuçları. IBAD Sosyal Bilimler Dergisi, 8, 99-114.

  Avcı, F. ve Akdeniz, E. C. (2021). Koronavirüs (Covid-19) salgını ve uzaktan eğitim sürecinde karşılaşılan sorunlar konusunda öğretmenlerin değerlendirmeleri. Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Dergisi – USBED, 3(4), 117-154.  https://dergipark.org.tr/tr/pub/usbed

  Başaran, M., Doğan, E., Karaoğlu, E. ve Şahin, E. (2020). Koronavirüs (Covid-19) pandemi sürecinin getirisi olan uzaktan eğitimin etkililiği üzerine bir çalışma. AJER-Academia Eğitim Araştırmaları Dergisi, 5(2), 368-397.   https://dergipark.org.tr/pub/egitim

  Başkale, H. (2016). Nitel araştırmalarda geçerlik, güvenirlik ve örneklem büyüklüğünün belirlenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, 9(1), 23-28.  https://dergipark.org.tr/tr/pub/deuhfed/issue/46796/586804

  Bloom, B. S. (1956). Taxonomy of educational objectives, the classification of educational goals, handbook I: Cognitive do main. New York: David McKay Company.

  Bozkurt, A. (2020). Koronavirüs (Covid-19) pandemisi sırasında ilköğretim öğrencilerinin uzaktan eğitime yönelik imge ve algıları: Bir metafor analizi.  Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 6(2), 1-23.

  Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2020). Eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.

  Can, S. ve Çava, G. (2017). Sınıf öğretmenlerinin görüşlerine göre ilkokulda uygulanan oyun ve fizikî etkinlikler dersinin değerlendirilmesi. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(2), 261-273. https://doi.org/10.24315/trkefd.318132

  Çıldır, A. (2019). Sınıf öğretmenlerinin beden eğitimi ve oyun dersine ilişkin tutumlarının incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep.

  Çok, C. (2021). Öğretmenlerin uzaktan eğitime ilişkin öz-yeterlik algısı ve pandemi sürecinde uzaktan eğitimde karşılaştıkları engeller. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van.

  Devran, Y. ve Elitaş, T. (2017). Uzaktan eğitim: Fırsatlar ve tehditler. AJIT-e: Online Academic Journal of Information Technology Dergisi, 8(27), 31-40. https://doi.org/10.5824/1309-1581.2017.2.003.x

  Dilmaç, O. ve İnanç, C. (2015). Sınıf öğretmenlerinin görsel sanatlar dersine yönelik öz yeterlik düzeyleri. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(2), 382-400. https://doi.org/10.14686/buefad.v4i2.1082000254

  Dinç-Altun, Z. ve Uzuner, F. G. (2018). Sınıf öğretmenlerinin müzik öğretimine yönelik görüşlerinin incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(3), 1416-1432.

  Duman, S. N. (2020). Salgın döneminde gerçekleştirilen uzaktan eğitim sürecinin değerlendirilmesi. Millî Eğitim Dergisi, 49(1), 95-112. https://doi.org/10.37669/milliegitim.768887

  Erfidan, A. (2019). Derslerin uzaktan eğitim yoluyla verilmesiyle ilgili öğretim elemanı ve öğrenci görüşleri: Balıkesir Üniversitesi örneği. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir.

  Fidan, M. (2020). Covid-19 belirsizliğinde eğitim: İlkokulda zorunlu uzaktan eğitime ilişkin öğretmen görüşleri. Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 6(2), 24-43. https://doi.org/10.29065/usakead.736643

  Gökçe, A. (2008). Küreselleşme sürecinde uzaktan eğitim. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 11, 1-12. https://dergipark.org.tr/tr/pub/zgefd/issue/47957/606765

   Gören, S. Ç., Gök, F. S., Yalçın, M. T., Göregen, F. ve Çalışkan, M. (2020). Küresel salgın sürecinde uzaktan eğitimin değerlendirilmesi: Ankara örneği. Millî Eğitim Dergisi, 49(1), 69-94. https://doi.org/10.37669/milliegitim.787145   

  Gürer, M. D., Tekinarslan, E. ve Yavuzalp, N. (2016). Çevrimiçi ders veren öğretim elemanlarının uzaktan eğitim hakkındaki görüşleri. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry (TOJQI), 7(1), 47-78.

  Güven, Ö. ve Yıldız, Ö. (2013). Sınıf öğretmenlerinin oyun ve fizikî etkinlikler dersinden beklentileri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 22(2), 525-538.

  İşman, A. (2011). Uzaktan eğitim.  Ankara: Pegem Akademi.

  Kantos, Z. E. (2020). Sınıf öğretmenlerinin uzaktan eğitim ile ilgili düşünceleri. 8. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi (UBAK) Sosyal ve Eğitim Bilimleri Tam Metin Kitabı (Editör: Kemal Çiftyıldı), içinde (ss. 67-81). 22-23 Ağustos, Hattuşa, Çorum, ASOS.

  Karadağ, E. ve Yücel, C. (2020). Yeni tip Koronavirüs pandemisi döneminde üniversitelerde uzaktan eğitim: Lisans öğrencileri kapsamında bir değerlendirme çalışması. Yükseköğretim Dergisi, 10(2), 181-192.

  Kavuk, E. ve Demirtaş, H. (2021). Covid-19 pandemisi sürecinde öğretmenlerin uzaktan öğretimde yaşadığı zorluklar. E-Uluslararası Pedandragoji Dergisi(e-upad), 1(1), 55-73.

  Kırık, A. M. (2014), Uzaktan eğitimin tarihsel gelişimi ve Türkiye’deki durumu. Marmara İletişim Dergisi, 21, 73- 94.  https://doi.org/10.17829/midr.20142110299

  Koç, E. S. (2021). Nasıl bir uzaktan eğitim? 1 yılın sonunda yapılan çalışmaların değerlendirilmesi. International Anatolia Academic Online Journal Sosyal Bilimler Dergisi, 2(7), 13-26.

  Kurnaz, A., Kaynar, H., Şentürk-Barışık, C. ve Doğrukök, B. (2020). Öğretmenlerin uzaktan eğitime ilişkin görüşleri. Millî Eğitim Dergisi, 49(1), 293-322. https://doi.org/10.37669/milliegitim.787959

  Millî Eğitim Bakanlığı [MEB]. (2018a). Müzik dersi öğretim programı (İlkokul ve ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar). https://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/2018129173048695-1-8%20M%C3%BCzik%20%C3%96%C4%9Fretim%20Program%C4%B1%2020180123.pdf Erişim tarihi: 10.05.2021

  Millî Eğitim Bakanlığı [MEB]. (2018b). Görsel sanatlar dersi öğretim programı (İlkokul ve ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar). https://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/2018121111026326-GORSEL%20SANATLAR.pdf Erişim tarihi: 10.05.2021

  Millî Eğitim Bakanlığı [MEB]. (2018c). Beden eğitimi ve oyun dersi öğretim programı (İlkokul 1, 2, 3 ve 4. sınıflar). https://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/20181023115223781-06-Beden%20E%C4%9Ftimi%20ve%20Oyun%202018-124%20Eki%20%C3%96P.pdf.pdf Erişim tarihi: 10.05.2021

  Özbay, Ö. (2015). Dünyada ve Türkiye’de uzaktan eğitimin güncel durumu. Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(5), 376-394.

  Özer, B. (1990). Uzaktan eğitim sisteminin evrensel yapısı. Kurgu Dergisi, 8(8), 569-594.

  Özkan, R. (2012). Resim (görsel sanatlar), müzik ve beden eğitimi derslerinin bireysel gelişim ve sosyalleşme açısından önemi. Education Sciences7(2), 713-721.

  Özmen, S. (2009). Sınıf öğretmenliği bölümü dışında farklı fakülte ve bölümlerden mezun sınıf öğretmeni olarak atanmış öğretmenlerin müzik dersindeki mesleki yeterliliklerine ilişkin görüşleri (Erzurum Oltu ilçesi örneği). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

  Patton, M. Q. (2015). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri. (Çev. Ed. Bütün, M. ve Demir, S. B.).  Ankara: Pegem Akademi.

  Saygı, H. (2021). Covid-19 pandemi uzaktan eğitim sürecinde sınıf öğretmenlerinin karşılaştığı sorunlar. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi (AUAd), 7(2), 109-129. https://doi.org/10.51948/auad.841632

  Şenler, Ö. (2014). Sınıf öğretmenlerinin müzik dersindeki yeterliliklerine ilişkin görüşleri (Ankara İli Örneği). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

  Tarı, H. (2011). İlköğretim okullarının 1. 2. 3. sınıflarında uygulanan görsel sanatlar dersinin öğretmen görüşlerine dayalı olarak değerlendirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Marmara Üniversitesi, İstanbul.

  Tel, M., Bozkurt, E. ve Celayir, İ. (2016). İlköğretim sınıf öğretmenlerinin beden eğitimi dersine ilişkin görüşleri. Sport Sciences (NWSASPS), 11(3), 1-10. http://dx.doi.org/10.12739/NWSA.2016.11.3.2B0103

  Uşun, S. (2006). Uzaktan eğitim.  Ankara: Nobel Yayınevi.Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

  Yılmaz, M. (2020). Sınıf öğretmenlerinin beden eğitimi ve oyun dersinin uygulanmasında yaşadığı sorunlar ve çözüm önerileri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Amasya Üniversitesi, Amasya.

  Yılmaz, Ö.  ve Arslan, M . (2019). İlkokulların haftalık ders çizelgesinin sınıf öğretmenlerinin görüşlerine göre değerlendirilmesi. Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi, 6(1), 18-35. https://dergipark.org.tr/tr/pub/cybd/issue/44881/490962